Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 35 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
4th Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP 2018)
4th Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP 2018)

Tác giả: Mulders, M. (ed.) ; Trân Thanh Vân, J. (ed.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 1, năm 2017 - Chuyên san đặc biệt: Toán học
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 1, năm 2017 - Chuyên san đặc biệt: Toán học

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 1, năm 2018 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 1, năm 2018 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 5, năm 2018 - Chuyên san Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 5, năm 2018 - Chuyên san Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 3, năm 2018 - Chuyên san Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 3, năm 2018 - Chuyên san Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 45.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 4, năm 2017 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh tế
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 4, năm 2017 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 10, số 4, năm 2016 - Chuyên san Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 10, số 4, năm 2016 - Chuyên san Khoa học tự nhiên & Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 6, năm 2019 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 6, năm 2019 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 6, năm 2018 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 6, năm 2018 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 5, năm 2017 Số đặc biệt Kỉ niệm 40 thành lập Trường Đại học Quy Nhơn 1977 - 2017
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 5, năm 2017 Số đặc biệt Kỉ niệm 40 thành lập Trường Đại học Quy Nhơn 1977 - 2017

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 5, năm 2019 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 5, năm 2019 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 4, năm 2020 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 4, năm 2020 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 40.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 4, năm 2018 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh tế
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 4, năm 2018 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 4, năm 2019 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 4, năm 2019 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 3, năm 2020 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 3, năm 2020 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 3, năm 2019 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 3, năm 2019 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 42.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 10, số 3, năm 2016 - Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn & Kinh tế
Tạp chí khoa học QNU: Tập 10, số 3, năm 2016 - Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn & Kinh tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 2, năm 2020 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 2, năm 2020 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 2, năm 2019 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 2, năm 2019 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh doanh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 2, năm 2017 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh tế
Tạp chí khoa học QNU: Tập 11, số 2, năm 2017 - Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn & Kinh tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 1, năm 2019 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 13, số 1, năm 2019 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 33.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 10, số 1, năm 2016
Tạp chí khoa học QNU: Tập 10, số 1, năm 2016

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 2, năm 2018 - Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn & Kinh tế
Tạp chí khoa học QNU: Tập 12, số 2, năm 2018 - Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn & Kinh tế

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 5, năm 2020 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 5, năm 2020 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 1, năm 2020 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật
Tạp chí khoa học QNU: Tập 14, số 1, năm 2020 - Chuyên san Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 25.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0