Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 724 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Structural Analysis and Design of Tall Buildings
Structural Analysis and Design of Tall Buildings

Tác giả: Bungale Taranath
Nhà xuất bản:  Mcgraw-Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of Naval Architecture, Vol. 1: Stability and Strength
Principles of Naval Architecture, Vol. 1: Stability and Strength

Tác giả: Edward V. Lewis
Nhà xuất bản:  Society of Naval Architects
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair
Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair

Tác giả: Greg C. Stone and Ian Culbert, Hussein Dhirani, Edward A. Boulter
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in Robot Kinematics: Mechanisms and Motion
Advances in Robot Kinematics: Mechanisms and Motion

Tác giả: Jadran Lenarcic and B. Roth
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mechatronic Systems Design: Methods, Models, Concepts
Mechatronic Systems Design: Methods, Models, Concepts

Tác giả: Klaus Janschek
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Control Electronics: Applications and Design
Industrial Control Electronics: Applications and Design

Tác giả: Michael J. Jacob
Nhà xuất bản:  Prentice Hall College Div
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electromechanical Motion Devices
Electromechanical Motion Devices

Tác giả: Paul C. Krause and Oleg Wasynczuk,, Steven D. Pekarek
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Electricity and Motor Controls, Second Edition
Industrial Electricity and Motor Controls, Second Edition

Tác giả: Rex Miller and Mark Miller
Nhà xuất bản:  McGraw-Hill Education
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Audio in Media
Audio in Media

Tác giả: Stanley R. Alten
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Recording and Producing Audio for Media
Recording and Producing Audio for Media

Tác giả: Stanley R. Alten
Nhà xuất bản:  Cengage Learning PTR
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Motor Contro
Industrial Motor Contro

Tác giả: Stephen Herman
Nhà xuất bản:  Delmar Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Test and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal and RF Integrated Circuits: The System on Chip Approach
Test and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal and RF Integrated Circuits: The System on Chip Approach

Tác giả: Yichuang Sun
Nhà xuất bản:  The Institution of Engineering and Technology
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Flexible Electronics Opportunity
The Flexible Electronics Opportunity

Tác giả: Committee on Best Practice in National Innovation Programs from Flexible Electronics and National Research Council
Nhà xuất bản:  National Academies Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Frontiers of Engineering:: Reports on Leading-Edge Engineering from the 2014 Symposium
Frontiers of Engineering:: Reports on Leading-Edge Engineering from the 2014 Symposium

Tác giả: National Academy of Engineering
Nhà xuất bản:  National Academies Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology
Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology

Tác giả: Hong Xiao
Nhà xuất bản:  Society of Photo Optical
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electricity, Electronics and Wiring Diagrams for HVACR
Electricity, Electronics and Wiring Diagrams for HVACR

Tác giả: Edward Mahoney and AHRI
Nhà xuất bản:  Prentice Hall
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advanced MEMS Packaging
Advanced MEMS Packaging

Tác giả: John Lau and Cheng Lee
Nhà xuất bản:  McGraw-Hill Education
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Power Electronic Converters for Microgrids
Power Electronic Converters for Microgrids

Tác giả: Suleiman M. Sharkh and Mohammad A. Abu-Sara
Nhà xuất bản:  Wiley-IEEE Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Power Systems Signal Processing for Smart Grids
Power Systems Signal Processing for Smart Grids

Tác giả: Paulo Fernando Ribeiro and Carlos Augusto Duque, Paulo Márcio Ribeiro
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analog and VLSI Circuits
Analog and VLSI Circuits

Tác giả: Wai-Kai Chen
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Communication Architectures for Systems-on-Chip
Communication Architectures for Systems-on-Chip

Tác giả: José L. Ayala
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Security and Privacy in Smart Grids
Security and Privacy in Smart Grids

Tác giả: Yang Xiao
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MEMS: Fundamental Technology and Applications
MEMS: Fundamental Technology and Applications

Tác giả: Vikas Choudhary and Krzysztof Iniewski
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Network-on-Chip: The Next Generation of System-on-Chip Integration
Network-on-Chip: The Next Generation of System-on-Chip Integration

Tác giả: Santanu Kundu and Santanu Chattopadhyay
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0