Chủ nhật, Ngày: 23/06/2024

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0

Đào tạo người dùng tin

Tổ chức các lớp huấn luyện người dùng tin

Huấn luyện người dùng tin là một nhiệm vụ quan trọng của Thư viện nhằm giúp người dùng tin hiểu và nắm được cơ chế tổ chức, cách khai thác và sử dụng thông tin ở thư viện, nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu thông tin.Thư viện tổ chức các lớp huấn luyện theo các hình thức sau :

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên năm thứ nhất

- Đối tượng: Tất cả sinh viên năm thứ nhất

- Hình thức: Phối hợp với chương trình sinh hoạt chính trị đầu năm học do phòng Công tác sinh viên tổ chức hoặc Tổ chức độc lập tại Thư viện

- Thời gian: đầu mỗi năm học.

- Nội dung hướng dẫn: 

   + Giới thiệu chung về thư viện.

   + Giới thiệu các nguồn tài liệu truyền thống và hiện đại và chính sách sử dụng.

   + Hướng dẫn khai thác và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện.

   + Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác sử dụng tài liệu tại Thư viện   

2. Huấn luyện kiến thức thông tin nâng cao

- Đối tượng : Tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng thư viện.

- Hình thức: Tổ chức các lớp hướng dẫn theo đăng ký của bạn đọc-người dùng tin

- Thời gian: Tổ chức khi đủ số bạn đọc đăng ký từ 5 người trở lên

- Nội dung hướng dẫn:

   + Hướng dẫn các kỹ năng tìm tin: cách xác định nguồn tin, cách đánh giá các nguồn tin…

   + Cách sử dụng các công cụ tra cứu tin.

   + Cách truy cập các nguồn tin: nguồn tin có trong Thư viện ; tra cứu trên mạng, tra cứu trên các cơ sở dữ liệu,…

   + Cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin của thư viện.

Ngoài các lớp huấn luyện nói trên, trong quá trình phục vụ các phòng đều hướng dẫn cụ thể khi bạn đọc có các thắc mắc, yêu cầu hướng dẫn sử dụng. Tại phòng tra cứu dữ liệu, việc hướng dẫn tra cứu thực hiện trên trang web và các bản in dán tại vị trí tra cứu.